Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Thông tin phát triển ngành  
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022
Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông; tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 1387/KH-STTTT ngày 22/12/2021 về CCHC năm 2022. Theo đó, kế hoạch được xây dựng đảm bảo các mục tiêu: Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng cách làm việc mới, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và ưu việt hơn; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng giải quyết các TTHC của cán bộ công chức; tạo cơ chế thống nhất trong phối hợp giữa các phòng, bộ phận và giữa các cán bộ công chức trong cơ quan, bảo đảm giải quyết công việc hiệu quả và chất lượng cao.

Công tác CCHC luôn được cấp ủy, lãnh đạo sở quan tâm và coi trọng: Tổ chức và triển khai các văn bản của tỉnh, của Chính phủ như: Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg  ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 3453/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022.

Về công tác kiểm tra CCHC: Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-STTTT ngày 25/02/2022 về kiểm tra công tác CCHC năm 2022; Kế hoạch số 212/KH-STTTT ngày 25/02/2022 về kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc sở năm 2022, công tác này thường xuyên được nhắc nhở, đôn đốc tại các buổi giao ban. Ngày 25/10/2022, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác CCHC; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc sở năm 2022 tại các đơn vị: Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền CCHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, sở đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-STTTT ngày 25/01/2022 về tuyên truyền CCHC năm 2022. Sở thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của trung ương và của tỉnh tuyên truyền về CCHC; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí thông qua giao ban báo chí; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền về CCHC; tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, sở đã tuyên truyền về CCHC tại cơ quan qua các hình thức: Đưa thông tin trên mạng nội bộ; viết tin, bài cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể.

Thực hiện Luật Ban hành VBQPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; Kế hoạch số 3616/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, Sở đã chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng dự thảo các quy định, cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực ngành thông tin và truyền thông nhằm đảm bảo cho sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và khả thi của VBQPPL. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL đã giúp sở hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

Ngày 25/02/2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 215/KH-STTTT về ban hành VBQPPL năm 2022. Các trưởng phòng, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc phòng, đơn vị mình trong việc tham mưu xây dựng VBQPPL năm 2022, việc xây dựng VBQPPL phải đảm bảo chất lượng và tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL.

Nhìn chung, các văn bản đều được xây dựng và ban hành đảm bảo trình tự, thủ tục, hình thức theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL (năm 2015); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL (năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL. Nội dung của các văn bản đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; hình thức phù hợp với thẩm quyền ban hành. Nhiều văn bản có tính khả thi cao và thuận lợi khi triển khai thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng theo dõi tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý về mức độ tuân thủ pháp luật và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, sở luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền các quy định của Hiến pháp, Luật phổ biến giáo dục pháp luật, và các VBQPPL trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông; tập trung tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. Tuyên truyền các chính sách, quy định của pháp luật về khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh, cải cách TTHC, cải cách tư pháp, về phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Tuyên truyền, phổ biến định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng xã hội. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...  giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân; các Điều ước quốc tế về nhân quyền… Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, khích lệ các gương điển hình trong thực hiện pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền khoảng 50 tin, bài trên cổng và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông có 39 dịch vụ công trực tuyến: Lĩnh vực Bưu chính 07 dịch vụ; Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 12 dịch vụ; Lĩnh vực Báo chí 05 dịch vụ; Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 15 dịch vụ. Từ ngày đầu năm đến nay, tiếp nhận 92 bộ hồ sơ, 100% hồ sơ trực tuyến, 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

Trong thời gian tới, sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục duy trì Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt để đảm bảo cung cấp thông tin về việc thực hiện bộ TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc thực hiện các TTHC; Tiếp tục hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành vào giải quyết công việc; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; Phối hợp, hỗ trợ triển khai các dự án CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hỗ trợ hoạt động các hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh.; Tiếp tục rà soát bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng về TTHC, kịp về thời gian theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; Triển khai đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan; Giám sát, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;  Xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về CNTT, chuyển đổi số; Tham mưu với UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số./.