Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản

Thông tin phát triển ngành  
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản.

Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản quy định các mức hao phí trực tiếp trong tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu theo quy định của Luật Xuất bản; in; đóng gói xuất bản phẩm để phát hành và chưa bao gồm hao phí của tác giả trong sáng tác đối với tác phẩm được xuất bản.

Đối tượng áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư này bao gồm các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản. Ngoài ra, khuyến khích các cơ quan, tổ chức có hoạt động xuất bản không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ Định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này, cá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định cụ thể định mức đối với hoạt động xuất bản thuộc phạm vi quản lý, nhưng không vượt quá định mức ban hành tại Thông tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.

Xem chi tiết Thông tư tại đây​./.