Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tuyên truyền thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hi...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết quả tuyên truyền thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ
Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình xử lý ô nhiễm               môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là             khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ (ban hành kèm theo Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã; tuyên truyền, phổ biến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh như: Các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình số 28/CT-TU ngày 30/6/2021 của Tỉnh ủy về xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ; các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về công tác bảo vệ môi trường theo Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; đồng thời, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng; đưa tin về các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022; tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư để người dân tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động bảo vệ môi trường như phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; giảm thiểu và tái sử dụng chất thải rắn; hạn chế sử dụng túi ni-lông; không xả rác, không làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; tham gia vệ sinh đường phố, khu dân cư; trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường và nơi công cộng; tuyên truyền hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, nguồn khí thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; việc sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ nguồn nước và giữ gìn vệ sinh môi trường; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

Cùng với đó, các cơ quan đã kịp thời phản ánh tấm gương tiêu biểu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ môi trường có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đăng tải các hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai kịp thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, huy động sự tham gia tích cực của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.​