Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 04/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực truyến; giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam.