Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-HĐNVQS ngày 05/9/2023 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1260/STTTT-TTBCXB ngày 27/9/2023 về tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển quân. Tuyên truyền các tiêu chuẩn nhập ngũ như độ tuổi, sức khoẻ, trình độ chính trị, trình độ văn hoá, các quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ cho đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân. Tuyên truyền kết quả công tác tuyển quân của các địa phương, đơn vị; biểu dương các đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện./