Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao ước thi đua năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Giao ước thi đua năm 2023
Ngày 13/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023. Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch công đoàn cùng cam kết ký giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung sau:​

1. Trách nhiệm chung

- Thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác và trong đời sống xã hội.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng và của chi bộ.

- Tích cực học tập bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua và đăng ký các hình thức thi đua khen thưởng của tập thể và cá nhân, quyết tâm tu dưỡng rèn luyện mang hết tài năng, trí tuệ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Xây dựng cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện.

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan

- Phối hợp với chi ủy chi bộ, Ban chấp hành Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo và vận động tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2023.

- Thường xuyên tổ chức, triển khai, quán triệt học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của trung ương, của tỉnh đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và các văn bản của Đảng, Nhà nước, quy định có liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

- Lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, thống nhất, phát huy quyền làm chủ tập thể, ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong quản lý cơ quan. Lãnh đạo thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

- Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Triển khai công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng các quy định. Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với năng lực chuyên môn và sức khỏe để phát huy hết khả năng trình độ của mình phục vụ công tác. Có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Quản lý, chi tiêu tài chính đúng Luật Ngân sách, quản lý tốt tài sản công; thực hiện chế độ chính sách đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc; nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3. Trách nhiệm của Chủ tịch công đoàn và Ban chấp hành Công đoàn

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động công đoàn, thường xuyên phối hợp công tác với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, nghị quyết công đoàn cơ quan, nghị quyết công đoàn cấp trên.

- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngtrong cơ quan thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia với thủ trưởng cơ quan trong thực hiện các chế độ, chính sách, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Vận động tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hiệu quả do cơ quan phát động. Tổ chức đăng ký thi đua, đánh giá phong trào thi đua, bình xét thi đua sát tiêu chuẩn, thực tế phong trào.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa, gia đình văn hóa, tham gia tích cực các phong trào ở khu dân cư và tham gia các hoạt động xã hội khác.

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

IMG_0143.jpg

Giám đốc sở Nguyễn Duy Tuấn và Chủ tịch Công đoàn sở Lê Ngọc Việt ký kết giao ước thi đua​

4. Đăng ký khen thưởng năm 2023

- Tập thể sở: Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh.

- Chi bộ cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Công đoàn đạt công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen.

- 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, có ít nhất 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.​