Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành các văn bản: Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020, trong đó phân công, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức; Công văn số 1592/UBND-NN&TNMT ngày 19/6/2017 yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành, tổ chức đoàn thể và Nhân dân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xác định rõ người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc lĩnh vực, địa phương mình quản lý. Riêng đối với địa phương có rừng là huyện Kim Bảng và Thanh Liêm, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh quy định về bảo vệ rừng, tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nếu vi phạm khu bảo tồn.