Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022
Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 77/QĐ-STTTT công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022.
Xem chi tiết tại đây QD 77 (sang kien).pdf