Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác năm 2023

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Chương trình công tác năm 2023
Thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023.
Xem chi tiết tại đây chuong trinh cong tac nam 2023.pdf