Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-STTTT về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông.
Xem chi tiết tại đây 86.pdf