Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2023

Thông tin phát triển ngành  
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2023
Ngày 18/05/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 624/STTTT-BCVTCNTT cảnh báo về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2023.

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: Kiểm tra, rà soát, xác định máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Các cơ quan, đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại các link nguồn tham khảo, cụ thể như sau:

STTCVEMô tảLink tham khảo
1CVE-2023-24955

- Điểm: CVSS: 7.2 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft SharePoint Server.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-24955
2

CVE-2023-29336

CVE-2023-24902

- Điểm: CVSS: 7.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Win32k cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows Server, Windows 10,11.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-29336

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-24902

3CVE-2023-29325

- Điểm: CVSS: 8.1 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Windows OLE cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này đã được công bố rộng rãi trên Internet.

- Ảnh hưởng: Windows Server, Windows 10/11.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-29325
4CVE-2023-24941

- Điểm: CVSS: 9.8 (nghiêm trọng)

- Mô tả: lỗ hổng trong Windows Network File System cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows Server.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-24941
5CVE-2023-24932

- Điểm: CVSS: 6.7 (trung bình)

- Mô tả: lỗ hổng trong Secure Boot cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass). Lỗ hổng này đã được công bố rộng rãi trên Internet.

- Ảnh hưởng: Windows Server, Windows 10/11.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-24932
6CVE-2023-29344

- Điểm: CVSS: 7.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft Office, Microsoft 365.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-29344
7CVE-2023-24953

- Điểm: CVSS: 7.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. 

- Ảnh hưởng: Microsoft Office, Microsoft 365, Microsoft Excel.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-24953

 ​