Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

05/09/2023
Ngày 01/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1145/STTTT-BCVTCNTT về đăng ký nhiệm vụ, dự án thực hiện chuyển đổi số, Đề án số 06 năm 2024.
25/08/2022
Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (lần 2)
24/08/2014
Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh v/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015.
24/08/2014
Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh v/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015.
24/08/2014
Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh v/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015.
24/08/2014
Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh v/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015.
23/08/2014
Ban hành kèm theo Quyết định 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Ngày 20/4/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.