Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho ...

Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (lần 2)
Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (lần 2)