Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký nhiệm vụ, dự án thực hiện chuyển đổi số, Đề án số 06 năm 2024

Đăng ký nhiệm vụ, dự án thực hiện chuyển đổi số, Đề án số 06 năm 2024
Ngày 01/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1145/STTTT-BCVTCNTT về đăng ký nhiệm vụ, dự án thực hiện chuyển đổi số, Đề án số 06 năm 2024.
Xem chi tiết tại đây 1145.pdf