Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin đến năm 2025 t...

Thông tin phát triển ngành  
Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 1540/KH-STTTT về việc triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, chính quyền điện tử, chính quyền số; 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin; trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới; 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước trong tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin; 80% cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước.

Kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng  cơ  bản  bảo  đảm  an  toàn  thông  tin  trên  không  gian mạng  qua  các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án./.

​