Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2022

Thông tin phát triển ngành  
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2022
Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp.

Cấp ủy, lãnh đạo sở luôn chú trọng, sát sao đến công tác PCTN gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc. Cấp uỷ, lãnh đạo sở đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông; công khai minh bạch để PCTN. Chỉ đạo các đoàn thể, các phòng chuyên môn sở chấp hành nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn thi hành Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTN. Tiếp tục thực hiện: Kế hoạch số 668/KH-STTTT ngày 03/10/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Sở đã tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Sở thực hiện nghiêm những quy định của Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 11/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình số 04-CTr/TU ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTN nhiệm kỳ 2020-2025... Công tác tuyên truyền, phổ biến được tiến hành tại các cuộc họp cơ quan và đưa trên mạng nội bộ cơ quan, Cổng thông tin điện tử, qua báo, đài, E- mail, zalo...

 Căn cứ các kế hoạch đã ban hành, sở đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc sở năm 2022 tại 03 đơn vị: Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Sở đã ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt Văn bản số 2671/UBND-NC ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Sở thực hiện đúng quy hoạch, công khai trong công tác quy hoạch cán bộ; đánh giá cán bộ, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển theo quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức; Kế hoạch số 858/KH-STTTT ngày 26/8/2021 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022.

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được công khai trên Cổng Thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của sở về thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh quyết định công khai. Sở thực hiện nghiêm các quy định về đơn giản hoá thủ tục hành chính. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo về chất lượng và tiến độ thời gian; không gây phiền hà.

Trong thời gian qua, sở chưa phát hiện cá nhân, tổ chức nào sai phạm. Sở không có đơn thư phản ánh, tố giác liên quan đến việc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên; không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc./.

​