Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Hạ tầng cột ăng ten dự phòng cho doanh nghiệp mới (giai đoạn 2016 - 2020)

Dự án Hạ tầng cột ăng ten dự phòng cho doanh nghiệp mới (giai đoạn 2016 - 2020)

1. Tên dự án: Hạ tầng cột ăng ten dự phòng cho doanh nghiệp mới (giai đoạn 2016 - 2020).

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Viễn thông.

4. Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

5. Tổng mức đầu tư: 6.000 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Doanh nghiệp đầu tư.

7. Tình trạng dự án: Đang triển khai.

 

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.