Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Hạ tầng cột ăng ten dự phòng cho doanh nghiệp mới

Dự án Hạ tầng cột ăng ten dự phòng cho doanh nghiệp mới

 

1. Tên dự án: Hạ tầng cột ăng ten dự phòng cho doanh nghiệp mới.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Viễn thông.

4. Thời gian thực hiện: 2014 - 2015.

5. Tổng mức đầu tư: 18.000 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Doanh nghiệp đầu tư.

7. Tình trạng dự án: Đang triển khai.

 

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.