Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản lý, thực hiện quy hoạch

Dự án Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản lý, thực hiện quy hoạch

 

1. Tên dự án: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản lý thực hiện quy hoạch.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Viễn thông.

4. Thời gian thực hiện: 2014 - 2020.

5. Tổng mức đầu tư: 2.000 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: NSNN.

7. Tình trạng dự án: Đang triển khai.

 

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.