Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục các dự án công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015

Danh mục các dự án công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015
Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh v/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015.

 

Xem chi tiết tại Phụ lục VI Kế hoạch số 1326/KH-UBND