Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính  
16/07/2015
Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam
03/08/2012
Ngày 30 tháng 7 năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.