Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tin tức - Sự kiện  
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Ngày 25/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 821/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, lộ trình của công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI và công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI ở các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, tuyên truyền khẳng định những kết quả trong thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết. Tuyên truyền biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Tuyên truyền về các thành tựu của đất nước, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tuyên truyền đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, xuyên tạc chủ trương, đường lối về xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đề nghị các cơ quan xuất bản bản tin, có cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp tuyên truyền về hoạt động tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng định hướng về nội dung, thời gian và lộ trình theo Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU. Tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phủ định quan điểm, đường lối và kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên bản tin, cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, đơn vị.

Hoạt động tuyên truyền diễn ra xuyên suốt từ nay đến thời điểm tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết ở cấp Trung ương (dự kiến quý III/2023). Các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của Trung ương và các cấp; nêu rõ bối cảnh, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết; kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI ở các câp, các ngành, địa phương; chú trọng biểu dương những mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình. Tuyên truyền kiến nghị, đề xuất những giải pháp về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Trước thềm, trong và sau Hội nghị tổng kết ở cấp Trung ương (dự kiến quý IV/2023), các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối chiến lược bảo vệ Tổ quốc được nêu trong nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ, nhất là từ Đại hội XI của Đảng đến nay. Tuyên truyền, quán triệt những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết; những bài học kinh nghiệm trong 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.​


Tin liên quan