Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết 06 tháng chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2023

Tài liệu hội nghị  
Hội nghị sơ kết 06 tháng chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2023
- Kế hoạch phối hợp:
KH phoi hop.pdf
- Giấy mời dự hội nghị: 
- Chương trình hội nghị: 
- Báo cáo kết quả chuyển đổi số 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023: 
- Kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023: 
Tin liên quan