Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông được giao làm đầu mối thẩm định đề cương và dự toán chi tiết; kế hoạch thuê dịch vụ công...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Thông tin và Truyền thông được giao làm đầu mối thẩm định đề cương và dự toán chi tiết; kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày 28/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND). Theo đó:

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối thẩm định đề cương và dự toán chi tiết; kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế chi tiết đối với dự án ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với đề cương và dự toán chi tiết; cho ý kiến chuyên môn về công nghệ thông tin đối với kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện là đơn vị đầu mối thẩm định đề cương và dự toán chi tiết; kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; là đơn vị đầu mối thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. ​