Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Tin tức - Sự kiện  
Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Trong 03 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Cấp uỷ, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao tinh thần, thái độ, phong cách dân vận, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện các kế hoạch về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo", Chi bộ đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các nội dung của phong trào thi đua thông qua các cuộc họp, mạng nội bộ cơ quan. Chi bộ đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Đồng thời Chi bộ cũng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền vận động cán bộ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội; thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo" gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi uỷ, lãnh đạo Sở đã bố trí thời gian cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập, nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác theo từng giai đoạn, từng việc làm cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Hằng tháng, từng cá nhân báo cáo với Chi uỷ những việc đã làm hoặc chưa làm được theo đăng ký để tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới. Sau nhiều năm thực hiện cuộc vận động, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đi đầu trong công tác chuyên môn và các phong trào của cơ quan, đoàn thể, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của cấp trên giao. Bên cạnh đó, nhận thức về công tác dân vận và chức trách thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ công chức trong Sở được nâng lên rõ rệt. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở đã nhận thức và thực hiện nghiêm túc Luật Công chức, Luật Viên chức, làm tốt công tác dân vận thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ mối quan hệ tốt với Nhân dân khi thi hành nhiệm vụ.

Việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo" đã được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, do đó, công tác dân vận chính quyền của Sở trong những năm qua có những chuyển biến tích cực, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động yên tâm công tác; tạo được niềm tin của quần chúng, Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Công tác “Dân vận khéo" đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành thông tin và truyền thông, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tổ chức đánh giá kết quả của các mô hình; qua đánh giá, nhìn chung các mô hình đều phát huy hiệu quả tốt, phục vụ tích cực cho công tác lãnh đạo điều hành của cơ quan.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện “Dân vận khéo" trong việc vận động cán bộ, đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Chi bộ, của cấp trên. Hằng năm, Chi bộ sở luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm cao, làm việc với mục đích phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử và “5 điều cần xây, 5 điều cần chống" và 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 03 năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các kế hoạch về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo".

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả tích cực trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở đã có chuyển biến rõ nét theo hướng tích cực. Những nội dung thực hiện dân chủ đã được coi trọng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan một cách thiết thực, cụ thể. Những kết quả trên có tác động tích cực tới công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, góp phần phòng chống ngăn chặn tình trạng quan liêu, tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện “Dân vận khéo" trong việc cải cách thủ tục hành chính, hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành các kế hoạch về cải cách hành chính. Theo đó, các kế hoạch được xây dựng đảm bảo các mục tiêu: Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, xây dựng cách làm việc mới, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và ưu việt hơn; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ, công chức; tạo cơ chế thống nhất trong phối hợp giữa các phòng, bộ phận và giữa các cán bộ, công chức trong cơ quan, bảo đảm giải quyết công việc hiệu quả và chất lượng cao.

Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Dân vận khéo", Chi bộ sở đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về phong trào thi đua “Dân vận khéo"; tăng cường công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo"; tích cực chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua; nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cơ quan; tăng cường công tác kiểm tra, sơ tổng kết nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào./.​