Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023
Sáng ngày 20/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023.

Về dự Hội nghị có ông Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông cùng hơn 200 học viên là cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố, thị xã; Trưởng Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn; công chức văn hoá - xã hội thuộc UBND các xã, phường, thị trấn…

DSC_7346.jpg

Ông Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Thời gian qua, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định vai trò là một trong những phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu, đảm bảo phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, của các đoàn thể địa phương. Công tác thông tin cơ sở đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Việc đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở nhằm đảm bảo thông tin kịp thời đến với mọi người dân, đặc biệt là các xã vùng nông thôn.

DSC_7353.jpgDSC_7367.jpg

Giảng viên trao đổi các chuyên đề tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, học viên được phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác truyền thông chính sách; giới thiệu về hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

 DSC_7305.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở sẽ nắm vững các nội dung của công tác truyền thông chính sách; trang bị kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông phù hợp, hiệu quả, thiết thực để vận dụng trong quá trình tổ chức truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Nhân dân. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức về quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng kịp thời, chủ động, chính xác và hiệu quả./.

T.B