Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thông tin

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chuyên mục tiếp cận thông tin  
Danh mục thông tin
- Văn bản quy phạm pháp luật
https://stttt.hanam.gov.vn/pages/DanhSachVanBan.aspx
Thông tin phổ biến 
Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển
- ​Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc
- Báo cáo tài chính năm