Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Chiều ngày 07/4/2023, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

congdoan1.jpg

Đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Nguyễn Duy Tuấn - Bí thư chi bộ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo sở; chi ủy viên cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông.   

 congdoan2.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Ban Chấp hành công đoàn đã tích cực tham gia cùng chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời giải đáp các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; nội quy, quy chế làm việc được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên được thực hiện nghiêm túc; tích cực tham gia tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là trên Internet để định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các phong trào thi đua được triển khai với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, đã cụ thể hóa phương châm hoạt động của Chi ủy Chi bộ, Công đoàn cấp trên, từ đó tạo không khí phấn khởi trong toàn cơ quan thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành. Công đoàn sở đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Công đoàn vững mạnh; là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan... Với những kết quả đạt được, tập thể Sở Thông tin và Truyền thông vinh dự được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; Cờ thi đua, Bằng  khen của Bộ Thông tin và Truyền thông; nhiều cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp sở và cấp tỉnh. Tập thể Công đoàn sở được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh; trên 90% cán bộ, đoàn viên được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đoàn viên hoàn thành xuất sắc, bước đầu đã và đang đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn Sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Tăng cường công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tham gia thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn phấn đấu 100% đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến", 15% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở"; 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc"; 100% phụ nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà; từ 03 - 04 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Congdoan3.jpg 

​Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá mới

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

 congdoan4.jpg
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nguyễn Thị Hường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nguyễn Thị Hường biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của Công đoàn cơ quan: Chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thông qua việc tổ chức cho cán bộ đoàn viên công chức tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát động phong trào thi đua nội dung phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ đoàn viên. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khoá mới tập trung xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

congdoan5.jpg
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá mới

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn đề nghị trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Sở cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục tập hợp, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm mà UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao; tiếp tục làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng của dân tộc cho đoàn viên phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện làm việc nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đổi mới hơn nữa việc phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp đoàn viên tham gia vào các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và Công đoàn cơ sở trong sạch,vững mạnh./.

Lương Hậu​