Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tin tức - Sự kiện  
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể:
Tổ chức tốt việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX
Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
 Trên cơ sở học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên về các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.
Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ
Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân những ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của dân tộc. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tới cán bộ, đảng viên nhằm khơi dậy lòng tự hào, niềm tin, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận cao.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/4/2016 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới". Xây dựng nếp sống văn minh, tác phong làm việc khoa học, trách nhiệm, có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ chính trị về "Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng".
Các cấp ủy đảng tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ. Kịp thời kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy khi có biến động về tổ chức và cán bộ. Thực hiện tốt việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn để cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên. Công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng và số lượng; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.
Thường xuyên, kịp thời quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ thị của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đến cấp ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ. Chủ động, kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và triển khai thực hiện tốt chương trình kế hoạch đã để ra.
Kiểm tra đảng viên và cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Làm tốt nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảng.
Lãnh đạo các đoàn thể
Quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt dộng, vận đông đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo cấp ủy cơ sở phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra các chủ trương và giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Các chỉ tiêu chủ yếu
- Hằng năm, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Trong nhiệm kỳ, kết nạp 05 đảng viên mới trở lên.
- Các đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc hằng năm.
- Lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành:
+ Doanh thu dịch vụ ngành thông tin và truyền thông tăng trưởng bình quân 15%/năm.
+ 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu ngành thông tin và truyền thông.
+ Đến năm 2025: Dịch vụ 5G triển khai rộng rãi; hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp của tỉnh được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện, 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng dung (LGSP).
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
- Công tác xây dựng Đảng:
+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp uỷ cấp trên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX
+ Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi uỷ, chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững đoàn kết thống nhất trong chi bộ; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của chi uỷ; làm tốt công tác phát triển Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
+ Tăng cường sự lãnh đạo của chi uỷ; quán triệt, phổ biến kịp thời chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
- Công tác lãnh đạo các đoàn thể: Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể; quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chỉ đạo thực hiện tốt việc tham mưu với UBND tỉnh: Ban hành cơ chế, chính sách về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế, quy định của ngành, đặc biệt là các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế, quy định về phát triển chính quyền số; phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản xuất sản phẩm điện tử; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin thúc đẩy cải cách hành chính; nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản.