Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone tại Hà Nam

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone tại Hà Nam
Ngày 21 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone tại Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
       Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải quyết định này./.