Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

Dự án Đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

 

 

1. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam.

3. Mục tiêu chính: Đảm bảo thiết bị cần thiết nhằm thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước.

4. Địa điểm đầu tư: Tại 25 cơ quan là các sở, ban, ngành tỉnh Hà Nam.

5. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin.

6. Tổng mức đầu tư: 4.129,8 triệu đồng.

7. Thời gian thực hiện: 2014 - 2015.

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

9. Tình trạng dự án: Đã triển khai xong.

 

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định số 289/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam.