Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin giúp thực hiện tốt cải cách hành chính

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin giúp thực hiện tốt cải cách hành chính
Năm 2013, công tác khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan nhà nước được thực hiện đối với 22 bộ, cơ quan ngang bộ, 08 cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Công tác khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp mà còn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính hiện nay.

 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNTT, nhằm thúc đẩy triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên mức độ ứng dụng CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo báo cáo, mức độ triển khai ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2013 vẫn  tiếp tục được đánh giá trên 5 nhóm tiêu chí là: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Triển khai ứng dụng CNTT; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT; Nhân lực và Đầu tư cho ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, trong năm 2013 có một sự thay đổi là: Với sự phát triển của công nghệ và vì đặc thù quy mô cũng như chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ, ngành khác nhau nên việc đầu tư, triển khai hạ tầng CNTT cũng sẽ khác nhau nên không thực hiện chấm điểm xếp hạng đối với nội dung hạ tầng kỹ thuật  CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Báo cáo đánh giá cho biết, trong năm 2013, công tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục được các cơ quan quan tâm triển khai, nhìn chung, mức độ ứng dụng CNTT tại các cơ quan tăng nhẹ so với năm 2012, tuy nhiên vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị đứng đầu và các đơn vị phía cuối.

Về cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT: Tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhìn chung đã đáp ứng được nhu cầu cho ứng dụng CNTT; tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉ lệ tỉnh/thành có mức độ đáp ứng từ khá trở lên đạt trên 90%, mặc dù vậy vẫn có sự chênh lệnh giữa các quận, huyện trong cùng một tỉnh.

Về mức độ ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành (ứng dụng nội bộ): So với năm 2012, tỉ lệ số bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt mức độ tốt, khá đều tăng nhẹ, số đơn vị đạt mức trung bình giảm, tuy nhiên tỉ lệ số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở mức độ trung bình vẫn còn cao (gần 80%).

Việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao hiệu quả, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng tăng. Trong năm 2013, có 53 tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (tăng 4 tỉnh so với năm 2012) với 2.472 dịch vụ (tăng 863 dịch vụ so với năm 2012), có 6 tỉnh cung cấp  dịch vụ công trực tuyến  mức độ 4 (tăng 4 tỉnh so với năm 2012) với 56 dịch vụ (tăng 51 dịch vụ so với năm 2012). Cùng với sự tăng trưởng về số lượng dịch vụ công trực tuyến, số hồ sơ được xử lý trực tuyến cũng tăng theo thời gian. Các cơ quan tiêu biểu có số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến lớn là: Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bạc Liêu.

Về công tác tổ chức đảm bảo an toàn thông tin và công tác xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT đều được các cơ quan quan tâm và có mức độ tăng trưởng đều đặn. Tuy nhiên, trong năm 2013 có sự suy giảm về nguồn nhân lực CNTT, tỉ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có mức độ đánh giá về nguồn nhân lực đạt mức tốt chỉ đạt 33,3%, giảm 23% so với năm 2012, trong khi đó số tỉnh/thành đạt mức trung bình là 30,2%, tăng gần 16% so với năm 2012./.