Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023
Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” gửi về Công an tỉnh (Qua phòng An ninh chính trị nội bộ). Ngoài ra đơn vị đã xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ. Tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh trật tự”.

Bên cạnh đó, sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Thông tư  số 124/2021-TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, chính quyền địa phương cơ sở làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực nơi cơ quan trú đóng; thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đảm bảo việc tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trong cơ quan. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, không để mất trộm tài sản có giá trị lớn, không để lộ bí mật Nhà nước, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động.

Mặt khác, tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, tài liệu mật; kỷ luật phát ngôn, bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các phòng, đơn vị trực thuộc để có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố giác tội phạm và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy… góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong toàn cơ quan./.​