Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa ...

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh về tăng cường củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Hà Nam, ngày 26/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1400/STTTT-TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 02/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Hà Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án số 03/ĐA-BCA ngày 27/01/2023 của Bộ Công an về “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc" phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 18/4/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng"… Tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị về bảo đảm an ninh trật tự. Tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, xây dựng niềm tin và thế trận lòng dân vững chắc. UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện./.

​