Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 523/UBND-TH ngày 20/3/2023 về việc thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023, ngày 31/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 404/STTTT-TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự án Luật Đất đai sửa đổi; tiếp tục thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tuyên truyền với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về đường lối, chủ trương, chính sách và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và những cam kết mạnh mẽ của Tỉnh về duy trì, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư. Nâng cao chất lượng thông tin định hướng, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện./.