Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2023

Căn cứ Công văn số 805-CV/BTGTU ngày 20/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Nam năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1281/STTTT-TTBCXB ngày 02/10/2023 về tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2023. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền trước, trong và sau diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 với nội dung như sau: Trước khi tổ chức diễn tập: Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng KVPT cấp tỉnh trong tình hình mới; vai trò, ý nghĩa, những điểm mới của diễn tập KVPT tỉnh năm 2023; công tác chuẩn bị, kiểm tra, giám sát; công tác trang trí khánh tiết, tổng duyệt diễn tập thực binh trước khi tổ chức diễn tập nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa chính trị của cuộc diễn tập. Trong thời gian tổ chức diễn tập: Tuyên truyền đậm nét buổi khai mạc, bế mạc diễn tập, diễn tập thực binh… theo kế hoạch, kịch bản tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh. Sau diễn tập: Tuyên truyền những kết quả nổi bật, kinh nghiệm rút ra sau diễn tập; công tác thi đua khen thưởng; các hoạt động thăm, tặng quà các đơn vị tham gia diễn tập; chính sách hậu phương quân đội…

Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tăng dung lượng chuyên mục quốc phòng tuyên truyền hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập KVPT tỉnh. Tuyên truyền gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện./

Tin liên quan