Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 889/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), ngày 23/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 644/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP tại từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, cả khu vực công cũng như khu vực tư để THTK, CLP thực sự trở thành văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Tuyên truyền, kịp thời nêu gương những tổ chức, cá nhân điển hình trong THTK, CLP…
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện./.