Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ngày 10/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 269/KH-STTTT tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Xem chi tiết tại đây KH an ninh To quoc.pdf