Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023, ngày 10/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 442/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện xây dựng chuyên mục, tăng số lượng tin, bài, ảnh, phóng sự, tọa đàm và các sản phẩm truyền thông khác đăng, phát trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội tuyên truyền: Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các văn bản, quy định về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; kết quả, tác động của phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện.

Xem chi tiết Kế hoạch số 661/KH-UBND của UBND tỉnh tại đây Ke hoach tuyen truyen 2023.pdf