Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành các văn bản: Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020, trong đó phân công, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức; Công văn số 1592/UBND-NN&TNMT ngày 19/6/2017 yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành, tổ chức đoàn thể và Nhân dân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xác định rõ người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc lĩnh vực, địa phương mình quản lý. Riêng đối với địa phương có rừng là huyện Kim Bảng và Thanh Liêm, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh quy định về bảo vệ rừng, tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nếu vi phạm khu bảo tồn.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của rừng đối với cuộc sống và sự cần thiết phải bảo vệ, phát triển rừng.Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cụ thể là các văn bản: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Công văn số 1592/UBND-NN&TNMT ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công văn số 273/VPCP-NN ngày 12/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết nguyên đán 2021; Công văn số 170/UBND-NN&TNMT ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết nguyên đán 2021; Công văn số 1799/UBND-NN&TNMT ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh; Công văn số 59/UBND-NNTNMT ngày 10/01/2023 về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện  thông tin đại chúng địa phương chủ trương chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát động cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng”… Sở thường xuyên cập nhật các tin, bài liên quan đến nội dung này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường thời lượng, dung lượng đưa tin, bài, phóng sự phản ánh về công tác bảo vệ và phát triển rừng; phát hiện, nêu gương điển hình cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, kiên quyết đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài ra, trong những ngày thời tiết nắng nóng, khả năng cháy rừng cao, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đã đăng tải, phát sóng các bản tin dự báo thời tiết cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhằm cảnh báo cho đơn vị, tổ chức, các hộ gia đình có biện pháp phòng ngừa, chủ động phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu khi xảy ra cháy rừng. Trong 05 năm, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền khoảng 250 tin, bài trên cổng và phương tiện thông tin đại chúng.Để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát triển rừng, Sở đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác này, trên cơ sở đó có kế hoạch tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ và phát triển rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh./.
Tin liên quan