Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 06: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị” thuộc dự án “Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố”

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 06: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị” thuộc dự án “Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố”
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 1192/TB-STTTT kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 06: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị” thuộc dự án “Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Xem chi tiết tại đây QD 1192.pdf