Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi thi hành pháp luật

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi thi hành pháp luật
Trong thời gian qua, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) trên địa bàn tỉnh”. Ngay từ khi Chỉ thị số 22-CT/TU ra đời, cấp ủy và Lãnh đạo sở đã quan tâm, chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác TDTHPL đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, sở luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU. Trong 05 năm, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác TDTHPL theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU như: Kế hoạch số 52/KH-STTTT ngày 29/01/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 16/KH-STTTT ngày 14/01/2019 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; Kế hoạch số 144/KH-STTTT ngày 19/02/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 15/01/2020 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Kế hoạch số 95/KH-STTTT ngày 02/02/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 99/KH-STTTT ngày 02/02/2021 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021; Kế hoạch số 135/KH-STTTT ngày 08/02/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 107/KH-STTTT ngày 01/02/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; Công tác tuyên truyền, phổ biến được tiến hành tại các cuộc họp giao ban cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ; đưa trên mạng nội bộ cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử và thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hoạt động thi hành pháp luật của ngành thông tin và truyền thông .

Trong 05 năm, lĩnh vực theo dõi trọng tâm của Sở Thông tin và Truyền thông là: chú trọng theo dõi tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý về mức độ tuân thủ pháp luật và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua thanh tra, kiểm tra, các vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông là vi phạm hành chính thông thường; các vụ việc không có tính phức tạp, chưa có vụ việc nào có dấu hiệu tội phạm truy cứu trách nhiệm hình sự, không có vụ việc nào vượt quá mức xử lý; không có đối tượng vi phạm nào là người chưa thành niên. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện đúng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành. Sau thanh tra, các tổ chức, cá nhân đã nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt.

Thực hiện công tác PBGDPL, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL như: Kế hoạch số 46/KH-STTTT ngày 11/4/2018 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" năm 2018; Kế hoạch số 47/KH-STTTT ngày 13/4/2018 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 117/KH-STTTT ngày 08/02/2021 về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Công văn số 620/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2019 về việc tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù năm 2019; Công văn số 624/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 651/STTTT-TTBCXB ngày 30/9/2019 về việc tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng; Công văn số 112/STTTT-TTBCXB ngày 12/2/2020 về việc chỉ đạo tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải cơ sở; Công văn số 34/STTTT-VP ngày 14/01/2021 về việc đề nghị phối hợp triển khai đánh giá, chấm điểm Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; Công văn số 59/STTTT-VP ngày 21/01/2021 về việc tự đánh giá, chấm điểm Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; Công văn số 90/STTTT-VP ngày 01/02/2021 về việc triển khai đánh giá, chấm điểm Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; Công văn số 1078/STTTT-TTBCXB ngày 19/10/2021 về tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý; Công văn số 1217/STTTT-TTBCXB ngày 18/11/2021 về chỉ đạo tuyên truyền công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; Kế hoạch số 109/KH-STTTT ngày 26/01/2022 về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 198/STTTT-TTBCXB ngày 23/02/2022 về tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 111/KH-STTTT ngày 03/2/2023 về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 239/STTTT-TTBCXB ngày 03/3/2023 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin, đài truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền các Quy định của Hiến pháp, Luật PBGDPL, các Đề án trong Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các văn bản quy phạm pháp luật trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông; tập trung tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. Tuyên truyền các chính sách, quy định của pháp luật về khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, về phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Tuyên truyền, phổ biến định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế... giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân; các Điều ước quốc tế về nhân quyền… Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, khích lệ các gương điển hình trong thực hiện pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, 05 năm các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền khoảng 3.000 tin, bài trên cổng và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

Bên cạnh đó, sở chú trọng đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin: Đẩy mạnh việc ứng dụng khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trên các Cổng Thông tin điện tử. 100% Cổng Thông tin điện tử của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều đăng tải các tài liệu, tin, bài phục vụ cho công tác PBGDPL. Bên cạnh việc đăng tải toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật, các Cổng Thông tin điện tử còn có các mục, chuyên mục như: Hỏi đáp pháp luật, Giới thiệu văn bản mới, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tủ sách pháp luật điện tử, tin bài, phóng sự về PBGDPL... Việc quản lý, điều hành, phối hợp công tác PBGDPL cũng được triển khai thực hiện thông qua Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh.

Hàng năm sở đều rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật để kịp thời đề nghị công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật đảm bảo có đủ tiêu chuẩn và hoạt động hiệu quả, báo cáo viên pháp luật luôn cập nhật kiến thức, văn bản pháp luật và trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL; cử cán bộ công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, TDTHPL trên địa bàn tỉnh", Sở Thông tin và Truyền thông đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, TDTHPL trong ngành thông tin và truyền thông; phát huy vai trò, tính chủ động, tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung Chỉ thị số 22-CT/TU, các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác TDTHPL, công tác PBGDPL và các nội dung liên quan đến pháp luật tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, cách thức tổ chức TDTHPL; chú trọng bảo đảm các điều kiện cho thực thi công tác TDTHPL, PBGDPL; Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật trong phạm vi ngành quản lý nhằm kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý vi phạm, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.​