Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có
chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin
và truyền thông. Cơ quan gồm: 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 đơn vị
trực thuộc. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 26 người.
Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Sở Thông tin và
Truyền thông đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững
vàng, năng động sáng tạo và đoàn kết đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
Tình hình an ninh trật tự trong cơ quan những năm qua cơ bản ổn định, nội
bộ đoàn kết, thống nhất, đời sống của cán bộ công chức, viên chức, lao động
được cải thiện.
Năm 2022, Sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, nhận thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong toàn cơ quan được nâng lên.
Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và quân sự địa phương được chú trọng thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, có chiều sâu, nề nếp, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền; phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; các chiến lược Quốc phòng Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và tuyên truyền về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Tiếp tục tôn vinh các giá trị truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; chú trọng đi sâu tuyên tuyền về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ca ngợi dũng khí đấu tranh vì lý tưởng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước; truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của nhân dân trong các thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; chủ quyền biên giới, biển, đảo của Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam bộ, đặc biệt là khẳng định chủ quyền của Việt Nam về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thể hiện rõ chính kiến và lập trường chính nghĩa của nước ta trong vấn đề Biển Đông, quyết tâm giữ vững ổn định bên trong, không để vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển, đảo trở thành nguyên nhân gây rối tình hình an ninh trật tự xã hội, đe dọa đến hòa bình, ổn định của đất nước. Tuyên truyền các quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển trong ngư dân, những người lao động trên biển, đấu tranh chống các hành vi tiêu cực và vi phạm pháp luật trên biển; xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép; tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền nước ta.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình", thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, của tỉnh, nhất là trên internet, mạng xã hội, đồng thời cảnh giác, đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do ngôn luận làm phương hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác
giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022 được thực hiện tốt. Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo sở đã chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng pháp luật; chỉ đạo lực lượng bảo vệ cơ quan tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện lực lượng tự vệ do Ban Chỉ huy quân sự tổ chức và phát động. Ngay từ đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-STTTT ngày 21/01/2022 về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2022; công văn số 118/STTTT-VP ngày 27/01/2022 về đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự" năm 2022 gửi về Công an tỉnh. Ban hành kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự; bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn, an ninh trong và ngoài cơ quan, đơn vị. Sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023, Sở đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản liên quan tới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản có liên quan về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; giáo dục tốt cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt cho lực lượng bảo vệ cơ quan nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ tổ quốc" của Đảng; đồng thời xử lý kịp thời những tình huống về quốc phòng, an ninh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai
thực hiện công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự tại địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 04 (khóa XII) của Bộ Chính trị về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

​ 


Tin liên quan