Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính q...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
Ngày 01/02/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/3/2023. Bãi bỏ Quyết định số 54/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Thông tin và Truyền thông phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Xem chi tiết Thông tư tại đây. 01-2023-TT.PDF

​ 


Tin liên quan