Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
2023 về việc tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, ngày 20/3/2023 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 323/STTTT-TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen", nhất là các các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động cho vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng “app"... các vụ việc liên quan tín dụng đen bị phát hiện, xử lý; đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng để Nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen" gắn với thực hiện các phương án, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, Sở đề nghị các cơ quan phối hợp với ngành ngân hàng giới thiệu các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các kênh vay vốn chính thống, các gói, khoản vay ưu đãi cho mọi tầng lớp Nhân dân. Thông tin rộng rãi, kịp thời về các hoạt động vay vốn ưu đãi, các quỹ hỗ trợ của Nhà nước để Nhân dân biết và tiếp cận vốn vay. Tuyên truyền vận động Nhân dân và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, nghiêm cấm việc tham gia hoạt động “tín dụng đen", cho vay nặng lãi, kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vi phạm pháp luật...

Sở đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện; đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi sim rác; thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến tín dụng đen, vay ngân hàng, vay trực tuyến không đúng theo quy định của pháp luật./.​