Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trong năm 2023, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nhân quyền nói chung, bảo đảm quyền con người nói riêng.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 08/3/2023 về triển khai Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng đối với các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường truyền thông về quyền con người theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người ở Việt Nam; thông tin đầy đủ giúp các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người…

Tuyên truyền nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam. Các thông tin tích cực, đề cao các giá trị đạo đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Các vụ việc, các đối tượng liên quan, các hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín của Việt Nam. Các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam; về vị trí, vai trò, sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người ở cấp độ khu vực và quốc tế.

 Công tác tuyên truyền về quyền con người được triển khai đồng thời trên cả 03 nội dung chính, đó là: phổ biến, giáo dục kiến thức về quyền con người; tuyên truyền các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người; giải thích, làm rõ, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình quyền con người ở Việt Nam. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực nhân quyền; ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân chủ, nhân quyền hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; tích cực tham gia công tác bảo đảm nhân quyền, đấu tranh với những hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-BCĐ, ngày 20/6/2023 của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hà Nam về triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023), Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tăng cường thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại đảm bảo quyền con người ở Việt Nam và tỉnh Hà Nam; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch về dân chủ, nhân quyền đối với nước ta; chú trọng tuyên truyền các sáng kiến, đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam với vai trò là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025; Thường xuyên tuyên truyền đậm nét về thành tựu nhân quyền mà Việt Nam nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng đạt được nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên tuyền về những thành tựu đảm bảo quyền con người ở địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó tập trung làm nổi bật các thành tựu trên các lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng chống phá như: Tự do ngôn luận, lập hội, tôn giáo, dân tộc, quyền khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý các đối tượng chống đối chính trị, số đối tượng mãn hạn tù, cầm đầu khiếu kiện phức tạp lợi dụng tôn giáo, dân tộc xâm phạm an ninh Quốc gia.

Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam phát sóng các tin, bài, phóng sự về quan điểm, chủ trương, chính sách và thành tựu của Đảng, Nhà nước đã đạt được trong việc bảo đảm quyền con người ở nước ta; tiếp sóng và phát sóng các chương trình về nhân quyền như “Chân dung và cuộc sống", “Đối diện", “Góc nhìn sự thật" trên kênh VTV1, VTV4, ANTV cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên cập nhập tin, bài tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo quyền con người trên cách lĩnh vực, những thành tựu trong công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

Việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tầm quan trọng của công tác bảo vệ và đấu tranh về quyền con người; góp phần đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để vu cáo, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Nâng cao trách nhiệm và tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan chí trong công tác thông tin, tuyên truyền thành tựu của Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực đảm bảo quyền con người.

Thời gian qua, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền khoảng 50 tin, bài về thành tựu nhân quyền trên Cổng Thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, Sở đã thiết lập fanpage “Sức mạnh dòng chảy Hà Nam" để chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực về bảo đảm quyền con người, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về bảo đảm quyền con người trên Internet và mạng xã hội.

Sở phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tăng cường rà soát thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử. Xử phạt vi phạm hành chính 03 cá nhân số tiền 17.500.000 đồng, đồng thời yêu cầu các chủ tài khoản gỡ bỏ thông tin đã đăng, phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội các thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Xử phạt vi phạm hành chính 02 cá nhân - Youtuber chủ kênh “K. C" đã tổ chức đóng diễn và quay các video clip với nội dung thông tin bịa đặt, nhiều cảnh bạo lực, đã gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực số tiền 15.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu chấm dứt việc sản xuất, gỡ bỏ video clip có nội dung vi phạm.

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhân quyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh: Tăng cường những bài viết có tính chiến đấu cao, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình nhân quyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Phối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thành tựu nhân quyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thu thập, biên tập tin, bài về công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo nội dung, chất lượng và hiệu quả thông tin tuyên truyền. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng tạo sơ hở để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng về nhân quyền, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.​