Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tuyên truyền thực hiện Kế hoạch triển khai nhân rộng Mô hình “Xây dựng khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công ng...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết quả tuyên truyền thực hiện Kế hoạch triển khai nhân rộng Mô hình “Xây dựng khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự”
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về thực hiện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tác dụng thiết thực của việc xây dựng "Khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự".

Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, kịp thời, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các cơ quan doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từng bước cải thiện đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền: Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới"; Chương trình chiến lược quốc gia về phòng chống ma túy giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2030; các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác an ninh trật tự, Nghị định của Chính phủ về công tác quản lý trật tự an toàn xã hội; các văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về tội phạm cũng như các hình thức xử lý: Bộ luật hình sự, Luật Phòng chống ma túy, Pháp Lệnh xử lý vi phạm hành chính; Phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm và tệ nạn xã hội; Những nội quy, quy định về bảo vệ an toàn cơ quan, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 13/02/2012 của Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; tiêu chí “Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn" đề ra trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020… Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền khoảng 600 tin, bài trên cổng và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

Để tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nhân rộng mô hình, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tác dụng thiết thực của việc xây dựng “Xây dựng khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự", thời gian tới sở đề ra phương hướng nhiệm vụ: Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác an ninh trật tự; tuyên truyền triển khai nhân rộng Mô hình “Xây dựng khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự"; đấu tranh phòng chống tội phạm, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác an ninh trật tự; phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mô hình “Xây dựng khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự" trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mô hình “Xây dựng khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự" trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh./.


Tin liên quan