Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
Ngày 26/12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1535/KH-STTTT về cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Theo Kế hoạch, các nhiệm vụ CCHC bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC.

Xem chi tiết tại đây!​ KH CCHC nam 2023 (STTTT).pdf


Tin liên quan