Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công tác triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Trong thời gian qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sự dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 25/11/2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;  Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình... và các văn bản hướng dẫn công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền sâu rộng các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm cũng như những tác hại, nguy hiểm tiềm ẩn do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra; tuyên truyền, phản ánh việc tham gia ký kết thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên và mọi người dân, xem đây là trách nhiệm là việc làm thường xuyên; biểu dương và nhân rộng các mô hình có cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong việc vận động, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời phê phán đối với các trường hợp vi phạm.

Sở phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng, phát sóng các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tuyên truyền về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền với tần suất 01 tin, bài/tháng trên cổng và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn có liên quan; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn có liên quan; tuyên truyền về các nội dung này trên Cổng Thông tin điện tử  tỉnh./.​