Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”
Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 1364/BC-STTTT kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh uỷ về “tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”
Xem chi tiết tại đây 1364.pdf